Klientų asmens duomenų tvarkymo politika

Parsisiųsti

Asmens duomenų tvarkymo politika nustato UAB „Judruma“ tvarkomų asmens duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises bei kitus aktualius klausimus, asmens duomenų tvarkymo procese.

UAB „Judruma“ – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė. Įmonės kodas – 303065458, registracijos  adresas – Žirmūnų g.25-35, Vilnius. Elektroninio pašto adresas klausimams dėl asmens duomenų apsaugos ir šios politikos – info@personaloprojektai.lt

KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas) bei bet kuri informacija tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu.

KOKIU TIKSLU UAB „JUDRUMA“ RENKA IR TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

UAB „Judruma“ renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kad galėtų tinkamai ir kokybiški teikti bei parduoti paslaugas:

  • Paslaugų sutartims sudaryti ir tinkamai jas įvykdyti;
  • Užsakymų, registracijos į mokymo seminarus ir užklausų apie teikiamas paslaugas vykdymui;
  • Sąskaitų už suteiktas paslaugas išrašymui bei pateikimui;
  • Pažymėjimų apie baigtus mokymus parengimui ir pateikimui;

UAB „Judruma“ su Jūsų sutikimu asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

  • Tiesioginės rinkodaros tikslu (informacijos apie UAB „Judruma“ teikiamas bei parduodamas paslaugas teikimui, akcijų bei specialių pasiūlymų teikimui tiek elektroniniu būdu, tiek ir informacijos siuntimą registruotu ir paprastu paštu).
  • Tinkamam ir kokybiškam klientų aptarnavimo procesui užtikrinti.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

UAB „Judruma“ tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais taip pat Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) ir kitais teisės aktais.

UAB „Judruma“ renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytas sutartis, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl UAB „Judruma“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sutartis (žodinė ar rašytinė). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu).

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir  nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba  vienareikšmiais veiksmais kuriais  jis  sutinka, kad  būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

Davę sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs sutinkate gauti informaciją apie UAB „Judruma“ siūlomas paslaugas, akcijas, specialius pasiūlymus ir kitą informaciją, susijusią su teikiamomis paslaugomis.

Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą duotą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimą galite atšaukti susisiekę su mumis el. paštu info@personaloprojektai.lt , taip pat kiekvieno el. laiško apačioje yra nurodyta tvarka, kaip galite išreikšti nesutikimą paspaudus atitinkamą laiške esančią nuorodą dėl sutikimo atšaukimo.

KAM JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪI TEIKIAMI?

UAB „Judruma“ tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu.

KIEK LAIKO IR KAIP BUS SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų mes ir toliau saugosime Jūsų asmens duomenis iki duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos.

Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą Mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu.

Gerbdami Jūsų laiką, Jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarkome su Jūsų sutikimu tiesioginės rinkodaros tikslais, juos tvarkome tol, kol Jūs neatšaukiate savo sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

UAB „Judruma“ įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti. UAB „Judruma“ naudoja technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto Jūsų duomenų naudojimo ar jų atskleidimo ar netesėto sunaikinimo ar pakeitimo. Visi UAB „Judruma“ darbuotojai ir tretieji asmenys, kuriuos UAB „Judruma“ pasitelkia Jūsų asmens duomenims tvarkyti, yra įsipareigoję gerbti Jūsų informacijos konfidencialumą.

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Jūs turite teisę:

gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip jie yra tvarkomi;

prašyti pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti;

prašyti sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jums susipažinus su savo asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

Jūs taip pat turite teisę:

nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „Judruma“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;

į teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

Jeigu Jūs manote, kad UAB „Judruma“ nesilaiko ar netinkami vykdo teisės aktuose numatytas pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, Jūs galite kreiptis į UAB „Judruma“ su skundu. Mes Jūsų skundą išnagrinėsime ir atsakymą pateiksime per 20 darbo dienų. Jeigu Jūsų netenkins mūsų atsakymas, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt) .